Buddha Konasana o angulo limitado Postura de yoga para bajar

Buddha Konasana (o ángulo limitado): Postura de yoga para bajar las caderas y conseguir un vientre plano